Lokowanie kapitału w czasach pandemi – co i jak z obligacjami?

Lokowanie kapitału w czasach pandemi – co i jak z obligacjami?

Jest spora grupa osób, która w dobie pandemii zadaje sobie pytanie czy jest to dobry czas na inwestowanie. Czas pandemii, a w zasadzie moment największego przesilenia pociąga za sobą wiele obostrzeń. Dotykają one nie tylko przeciętnego obywatela, ale także duże obszary gospodarcze. Poczynając od początków 2020 roku w wielu krajach wprowadzono tak duże obostrzenia, które w konsekwencji doprowadziły do zamknięcia niemalże całej gospodarki. Wiele osób zostało zmuszonych do pozostania w domu. Życie gospodarcze praktycznie zamarło. Skutkiem takiego działania było całkowite wstrzymanie produkcji w wielu gałęziach przemysłu.

Czy ten stan przełoży się na osłabienie gospodarek krajowych i w konsekwencji całego świata? Pytanie na które odpowiedź uzyska się po paru miesiącach od zaistniałych faktów. Wiele osób posiadających większe czy mniejsze zasoby „wolnej” gotówki zastanawia się jakie podjąć działania, aby nie stracić zasobów, a może jeszcze przy próbie ich ochrony coś zarobić. Sposobów na inwestowanie zawsze można znaleźć kilka. Oto wybrane przykłady jak można ulokować swoją gotówkę inwestując w obligacje.

Obligacje

Jest to forma zadłużania się państw, samorządów, przedsiębiorstw poprzez emitowanie papierów wartościowych. Dobrą cechą tego rozwiązania jest to, że emitent zobowiązuje się odkupić swoje papiery wartościowe. Odkup realizowany jest w określonym czasie wskazanym w emitowanej obligacji. Za czas posiadania obligacji, ich nabywca ma zagwarantowane odsetki od wartości każdej obligacji. Obecna stopa oprocentowania nie jest zachęcająca do lokowania w obligacje. Wszystko jednakże zależy od ilości posiadanych obligacji i ich wartości. Im większa kwota pieniędzy przeznaczona jest na zakup, tym stopa zwrotu się powiększa i może już stanowić przyzwoite dodatkowe źródło zysku. Jest to lepsze niż przechowywanie gotówki w przysłowiowej „skarpecie”.
Dobrą stroną obligacji jest gwarancja ich odkupu w kwocie równej jej wartości emisyjnej. Znaczy to ni mniej ni więcej, że po określonym czasie otrzymać można dokładnie tyle ile się za nie zapłaciło plus zagwarantowane odsetki.

Na rynku najbezpieczniejsze są obligacje Skarbu Państwa. Emitowane są one na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania państwa. Wyróżnia się różne rodzaje obligacji w zależności od emitenta są to:

– obligacje skarbowe / rządowe / emitowane przez Skarb Państwa
– obligacje komunalne – emitowane przez samorządy terytorialne
– obligacje przedsiębiorstw – emitowane przez podmioty prawne

Obligacje dzielą się także ze względu na okres wykupu. Można je posegregować w następujący sposób:

– krótkoterminowe – zawarte na okres do jednego roku
– średnioterminowe – zawarte na okres od roku do pięciu lat
– długoterminowe – zawarte na okres dłuższy niż pięć lat
– wieczyste – nazywane bywają konsolami i zawierane są na nieograniczony czas, bez zaznaczonej daty wykupu. Można z ich udziałem kapitalizować zyski w nieskończoność. Niestety w polskim obrocie prawnym nie występują tego typu obligacje, ponieważ dotychczasowe przepisy ich nie dopuszczają.

W zależności od daty wykupu obligacje posiadają różną wysokość oprocentowania. Im dłuższy termin obligacji tym wyższe jest oprocentowanie. Zyski z obligacji podlegają opodatkowaniu naliczanym w momencie odkupu. Czas odsetkowy jest ściśle określony i jeżeli obligacja nie zostanie zamknięta, odsetki ponad wskazany termin odkupu nie są naliczane. Zysku uzyskanego z obligacji nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jak można dodatkowo zyskać na obligacjach?

Rynek obligacji jest rynkiem wbrew pozorom bardzo szerokim. Każdy emitent może w dowolny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zgodzie z prawem, wybierać formę w jakiej będą one oferowane, niezależnie od terminu wykupu. Rozsądnym rozwiązaniem jest wybrać najlepszą dla siebie formę obligacji, która daje możliwość uzyskania dodatkowych zysków. Można do tych sposobów zaliczyć:

– obligacje o stałej lub zmiennej stopie oprocentowania. Wybór odpowiedniego rodzaju powinien poprzedzony być przeanalizowaniem sytuacji panującej na rynku. Kiedy sytuacja jest stabilna, rozwój pędzi do przodu, a stopy oprocentowania banku centralnego ulegają obniżce, wtedy obligacje o stałym oprocentowaniu wydają się bardziej korzystne. Jeśli zaś sytuacja jest inna i spodziewany jest wzrost inflacji i wzrost oprocentowania w banku centralnym warto nabywać obligacje o zmiennej stopie oprocentowania. Działając w ten sposób można zabezpieczyć się przed stratą wynikającą z nieopłacalnego oprocentowania.

– obligacje z oprocentowaniem inflacyjnym, są to bardzo rozsądne obligacje zawierane w formie określającej dodatkową opcję oprocentowania powyżej progu inflacji. Wielkość dodatku zazwyczaj jest stała niezależnie od poziomu inflacji. Tego rodzaju obligacje oferowane są przez polski Skarb Państwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku nagłej inflacji wielkość zysku nie będzie „zjedzona” przez inflację, a da trochę ponad jej wysokość.

Przytoczone powyżej przykłady są jedynie pewnego rodzaju pokazaniem możliwości ulokowania swoich pieniędzy. Posiadając sporą kwotę gotówki z przeznaczeniem na zakup obligacji, należy sprawę dobrze przemyśleć. Dla ułatwienia w podjęciu decyzji warto poznać wszystkie szczegóły związane z obligacjami. Wskazane jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanego fachowca biegłego w temacie. Pełnej informacji udzielają punkty prowadzące sprzedaż obligacji.

Jak wejść w posiadanie obligacji skarbowych?

Sprzedaż obligacji skarbowych prowadzi PKO Bank Polski we wszystkich swoich placówkach na terenie Polski. Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy banku. Osoba dokonująca zakupu wpisywana jest do tak zwanego rachunku rejestrowego. Jest to potwierdzenie zawarcia transakcji kupna i zapisywany jest tam stan posiadania obligacji skarbowych. Na rachunku tym zapisywane są wszystkie operacje związane z posiadanymi obligacjami. Rachunek ten jest bezpłatny.

Obligacje Skarbu Państwa są najbezpieczniejszymi spośród wszystkich dostępnych na rynku. Jednym z minusów jest bardzo niskie oprocentowanie podlegające dodatkowo opodatkowaniu podatkiem Belki.

Zaletą obligacji skarbowych jest ich bezpieczeństwo gwarantowane przez państwo. Może to być bardzo bezpieczna forma przechowywania pieniędzy z niewielkim zyskiem. Obligacje skarbowe są znacznie bezpieczniejsze od lokat bankowych. Bank może upaść i odzyskanie wszystkich pieniędzy może być kłopotliwe i długotrwałe. Państwo również może zbankrutować choć w przypadku Polski jest to mało prawdopodobne.

Nie ma zysku bez ryzyka, jedynym na to rozwiązaniem jest jego ograniczenie do minimum.