Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności – zasady 2017

Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności – zasady 2017

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędów pracy jest szansą na start dla osób, które mają pomysł, a nie mają funduszy na rozwój własnej firmy. Oczywiście aby uzyskać wsparcie należy spełnić określone warunki. Jakie?

O pomoc mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci Centrum Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, a także osoby szukające pracy jako opiekunowie osób starszych. Aby posiadać status bezrobotnego nie wystarczy pozostawać bez zatrudnienia. Konieczna jest rejestracji w urzędzie pracy.

Dofinansowanie z PUP jest formą pomocy finansowej w ramach pomocy publicznej de minimis. Środki jakie można pozyskać w ten sposób może nie są imponujące, ale na start wystarczą. Kwota taka nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zatem w 2017 roku maksymalnie wynieść ona może 25 324,14 zł. Pieniądze można przeznaczyć na otworzenie i start działalności (sprawdź konta bankowe dla nowych firm) w niemal każdej branży, poza transportem taksówkami – to jedyny rodzaj działalności nie podlegających dofinansowaniu z urzędu pracy.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie?

Po pierwsze, jak wspomniano, należy posiadać status osoby bezrobotnej. W urzędzie pracy można pobrać wniosek i wraz z załącznikami i biznes planem złożyć w PUP zgodnym z miejscem zamieszkania, czy tez prowadzenia działalności. Niezbędne będzie również zabezpieczenie prawne, które w przypadku konieczności zwrotu dotacji będzie stosowane. Może to być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw rzeczowy czy prawny, akt notarialny o poddaniu się egzekucji czy też blokada środków na rachunku bankowym. Wymagane będzie także oświadczenie o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków na rozwój działalności ze środków publicznych i niekaralności za przestępstwa skarbowe.

Po akceptacji wniosku i przyznaniu dotacji na rozpoczęcie działalności firmę należy bezzwłocznie zarejestrować i prowadzić ja przez minimum rok, bez możliwości jej zawieszenia. Nie będzie też możliwe podjęcie zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach przez kolejne 12 miesięcy, tj. w trakcie prowadzenia swojej firmy. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie mają co liczyć osoby bezrobotne, które odmówiły przyjęcia pracy z PUP, chyba, że były to uzasadnione przyczyny. Oczywiście jeśli osoba bezrobotna przerwała staż czy szkolenie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja z własnej winy także nie mogą uzyskać takiej dotacji.